Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder ziet u vragen die wij veel krijgen. Heeft u een vraag die hiertussen staat? Dan hopen we dat uw vraag voldoende beantwoord wordt op deze pagina.

Mocht dat niet het geval zijn, kunt u altijd nog contact met ons opnemen.

Algemeen

De Wmo vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet  het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn.

HAY Zorggroep biedt zorg uit de Wmo, Wlz en Zvw. Voor meer informatie, hulp bij het aanvragen van zorg en vragen over welke zorg het beste bij u past kunt u telefonisch contact opnemen met HAY Zorggroep via het nummer: (023) 072 0994.

HAY Zorggroep heeft op dit moment geen wachtlijsten. Wij streven ernaar de zorg zo spoedig mogelijk in te zetten. Voor specifieke informatie neemt u contact op via (023) 072 0994.

HAY Zorggroep is niet regio gebonden en kan normaliter in Nederland onze volledige dienstverlening vervullen. 

HAY Zorggroep werkt met een team van gecertificeerde professionals en richt zich op een zo goed mogelijke dienstverlening in iedere situatie. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Op de website Zorgkaartnederland.nl vindt u ervaringen van patiënten. Op KiesBeter.nl krijgt elke zorginstelling een waardering. Zo kunt u de kwaliteit van verschillende instellingen met elkaar vergelijken.

PGB en zorg in natura

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen: Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

U kunt een pgb voor Wlz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor. Ook een pgb voor Zvw-zorg kan op uw verzoek worden omgezet naar zorg in natura. Zorg in natura omzetten naar een pgb kan als u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

WMO

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden maatwerkvoorzieningen zijn:

 • vervoersvoorziening;
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • individuele begeleiding;
 • beschermde woonplek;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet). Bekijk meer voorbeelden van woningaanpassingen;
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).

Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maaltijdverzorging (ook wel warmemaaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen.
 • De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

WLZ

Wie 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, heeft recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat om zware zorg voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap of psychische aandoening. De zorg thuis ontvangen kan ook, maar alleen als dit verantwoord en doelmatig is. Het moet bijvoorbeeld wel gezond en veilig zijn. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt deze zware, intensieve zorg.

Alle zorgaanbieders in een organisatorisch verband met een Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)-toelating kunnen deze zorg leveren. Dit kan zowel in een instelling als bij de cliënt thuis. Ook zelfstandige zorgverleners zonder personeel (zzp’ers) kunnen deze zorg leveren, maar dan alleen aan huis.

De langdurige zorg kent verschillende vormen. Zo is er de zorg in een instelling, een volledig pakket thuis (vpt) en een modulair pakket thuis (mpt). Dit zijn vormen van zorg in natura. Bij zorg in natura regelt het zorgkantoor in samenspraak met de instelling de zorg en de administratie daaromheen. Bij een persoonsgebonden budget (pgb) sluit de cliënt zelf contracten met zorgaanbieders en regelt de cliënt zelf de administratie.

Wij bepalen niet het aantal uren dat per zorgzwaartepakket geleverd moet worden. De zorgzwaartepakketten zijn globaal omschreven en niet uitgedrukt in uren zorg. Voor de zorgzwaartepakketten gelden integrale tarieven: één tarief waarvan alles in het zorgzwaartepakket bekostigd moet worden.

Afspraken zorgplan bepalend voor de zorg die geleverd wordt
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat niet vastgelegd op hoeveel uren zorg de cliënt recht heeft. Een cliënt heeft recht op zorg, maar hier worden geen uren aan verbonden. Iedere cliënt heeft een zorgzwaartepakket, ook wel zorgprofiel genoemd. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. In het zorgprofiel staat niet welke zorg en ondersteuning de cliënt precies krijgt. Afspraken over de precieze invulling van de zorg worden gemaakt tussen de zorgaanbieder en de cliënt, en staan omschreven in het zorgplan. Het is aan de zorginstelling om er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft en er voldoende uren besteed worden aan zorgverlening.

Waar zijn de tarieven op gebaseerd?
Per 2014 is de NZa gestopt met de onderbouwing van de zorgzwaartepakketten in uren. Dit heeft te maken met de overgang naar integrale tarieven voor de zorgzwaartepakketten.

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

De lage eigen bijdrage is in 2016 minimaal € 159,80 per maand en maximaal € 838,60 per maand. Deze hoge eigen bijdrage is in 2016 maximaal € 2.301,40 per maand.

Het CAK berekent hoeveel u precies moet betalen. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer is. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk een schatting. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK.

ZVW

In 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het leven geroepen. Deze wet vervangt de oude ziekenfondswet waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen. In de Zvw is er meer ruimte voor marktwerking en krijgen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte om zelf keuzes te maken.

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of verzekeraars zich houden aan de normen, regels en voorwaarden die zijn vermeld in de Zvw.

AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt, ook wel extramurale zorg genoemd, worden per 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet vergoed. Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven  en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.

Een wijkverpleegkundige kijkt naar wat iemand nodig heeft qua zorg. Hierbij wordt gekeken naar geneeskundige zorg, maar ook naar overige ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraar maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige, waardoor de nodige zorg zowel via de (nieuwe) Wmo als de Zvw vergoed kan worden.

Iemand heeft recht op langdurige zorg via de Zvw als hij/zij behoefte heeft aan geneeskundige zorg of daar een hoog risico op heeft

Aanmelden of informatie opvragen

Wilt u zich of iemand in uw omgeving aanmelden voor onze zorg? Of heeft u een vraag? Vul dan het onderstaande formulier in om contact op te nemen. We komen zo snel mogelijk op uw vraag terug.U kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen via de volgende manieren: